• lt
 • ru
 • en

Įstatai

LIETUVOS LAIVŲ STATYTOJŲ IR REMONTININKŲ ASOCIACIJOS
Į S T A T A I

1. BENDROJI DALIS

1.1. Asociacijos pavadinimas: Lietuvos laivų statytojų ir remontininkų asociacija (toliau– Asociacija) (Asociacijos pavadinimas anglų kalba: The asociation of Lithuanian shipbuilders and shiprepairers)

1.2. Asociacija yra savanoriškas laivų statytojų ir remontininkų įmonių, atliekančių bet kokią laivų statybos ir remonto veiklą, susivienijimas, kurio tikslas – koordinuoti Asociacijos narių veiklą, tenkinti jų poreikius ir kitus viešuosius interesus, atstovauti Asociacijos narių interesams, bei juos ginti.

1.3. Asociacijos teisinė forma – asociacija.

1.4. Asociacija veikia laikydamasi Lietuvos Respublikos (toliau – LR) Konstitucijos (toliau – Konstitucija), Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso (toliau – Civilinis kodeksas), Lietuvos Respublikos Asociacijų įstatymo (toliau – Asociacijų įstatymas) bei kitų įstatymų, Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų ir savo veiklą grindžia šiais įstatais.

1.5. Asociacija yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, turintis savo pavadinimą, savo antspaudą, sąskaitas bankuose ir organizacinį savarankiškumą.

1.6. Asociacijos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.

1.7. Asociacija įkurta neribotam laikui.

 1. ASOCIACIJOS TIKSLAI IR VEIKLA

2.1. Asociacijos veiklos tikslai:

2.1.1. atstovauti ir ginti Asociacijos narių interesus visuose visuomeninėse, valstybinėse Lietuvos, Europos Sąjungos ir tarptautinėse institucijose ir organizacijose;

2.1.2. koordinuoti Asociacijos narių veiklą sprendžiant laivų remonto ir laivų statybos Lietuvoje vystymo strategiją;

2.1.3. atstovauti laivų remontininkų ir statytojų interesams šalies valstybinės valdžios institucijose bei tarptautinėse organizacijose, organizuoti pagalbą nagrinėjant komercines-teisines problemas;

2.1.4. rengti konsultacijas laivų remontininkams ir statytojams ir organizuoti pasikeitimą dalykine informacija. Rinkti ir sisteminti laivų remontininkams ir statytojams rūpimą informaciją;

2.1.5. dalyvauti Lietuvos ir Europos Sąjungos teisės aktų, galinčių turėti įtakos Asociacijos narių veiklai, rengimo procese. Teikti tokių teisės aktų projektus savo nariams, siekiant gauti jų pastabas ir siūlymus. Apibendrinus Asociacijos narių pastabas ir pasiūlymus, suformuoti bendrą poziciją ir ją teikti Lietuvos ir Europos Sąjungos institucijoms ir organizacijoms;

2.1.6. siekti užtikrinti efektyvų abipusį bendravimą ir bendradarbiavimą tarp Asociacijos narių Lietuvos, Europos Sąjungos bei tarptautinių organizacijų ir institucijų;

2.1.7. bendradarbiauti su Lietuvos valstybės institucijomis, taip pat Lietuvos ir tarptautinėmis organizacijomis ir įstaigomis, visais Asociacijos narius dominančiais klausimais;

2.1.8. rūpintis Asociacijos narių materialinio aprūpinimo, technikos remonto, saugaus darbo, specialistų ruošimo, reklamos klausimais. Dvišalių ar daugiašalių sutarčių pagrindu, lengvatinėmis sąlygomis, padėti Asociacijos nariams medžiagų tiekimo, produkcijos saugojimo, įrengimų remonto, bei kitais su įrengimų eksploatavimu, aprūpinimu ir kadrų paruošimu susijusiais klausimais;

2.1.9. rengti parodas, konferencijas, seminarus programiniams, dalykiniams ir organizaciniams klausimams aptarti;

2.1.10. apjungti finansinius išteklius ir investicijas vykdant Asociacijos tikslines programas ir projektus;

2.1.11. konsultuoti Asociacijos narius bendradarbiaujant su užsienio įstaigomis, organizacijomis ir įmonėmis, sprendžiant techninius, technologinius, ekonominius ir kitus klausimus;

2.1.12. remti Lietuvos mokymo įstaigas, ruošiančias specialistus Asociacijos įmonėms, turint tikslą gerinti mokymo sąlygas;

2.1.13. formuoti ir propaguoti palankią visuomeninę nuomonę apie Asociaciją ir jos narius, gerinti savo narių įvaizdį;

2.1.14. rūpintis savo narių darbuotojų kvalifikacijos kėlimu;

2.1.15. teikti ir labdarą ir paramą įstatymų nustatyta tvarka;

2.2. Asociacija gali:

2.2.1. turėti sąskaitas Lietuvos Respublikoje ir kitose valstybėse įregistruotose banko ir kitose kredito įstaigose;

2.2.2. valdyti, naudoti jai priklausiantį turtą ir lėšas bei jais disponuoti;

2.2.3. steigti juridinius asmenis teisės aktų numatyta tvarka;

2.2.4. steigti visuomenės informavimo priemones;

2.2.5. jungtis į Asociacijų sąjungą (konfederaciją) ir išstoti iš jos;

2.2.6. stoti į tarptautines organizacijas;

2.2.7. pirkti ar kitokiais būdais įsigyti turtą, taip pat jį parduoti, išnuomoti, įkeisti ar kitaip juo disponuoti;

2.2.8. skirti lėšų labdarai, sveikatos apsaugai, kultūrai, mokslui, švietimui, kūno kultūrai ir sportui, taip pat stichinių nelaimių ir ypatingos padėties padarinių likvidavimui;

2.2.9. sudaryti sutartis, prisiimti įsipareigojimus, skolinti ir skolintis pinigus įstatymų nustatyta tvarka bei sąlygomis;

2.2.10. turėti garbės narius, kurie nemoka narių stojamųjų įnašų ir narių mokesčių, bei dalyvauja Asociacijos veikloje ir jos reikalų tvarkyme su patariamojo balso teise;

2.2.11. turėti kitų Lietuvos Respublikos įstatymais numatytų civilinių teisių ir pareigų, būti ieškovu ir atsakovu teisme;

2.2.12. vykdyti įstatymų nedraudžiamą ūkinę komercinę veiklą, kuri yra reikalinga Asociacijos tikslams pasiekti ir neprieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams bei šiems įstatams;

2.2.13. nustatyta tvarka gauti pinigus ir kitą turtą kaip paramą;

2.2.14. Asociacijos tikslų įgyvendinimui ir uždavinių sprendimui, sudaryti nuolatinius ar laikinus kolegialius vykdomuosius organus, specialistų komisijas, darbo grupes ir kt.

 1. ASOCIACIJOS NARIAI, JŲ TEISĖS IR PAREIGOS

3.1. Asociacijos nariais gali būti 18 metų sulaukę veiksnūs fiziniai asmenys ir / ar juridiniai asmenys.

3.2. Asociacijos veikloje dalyvauja: tikrieji nariai (toliau – Asociacijos nariai) ir garbės nariai.

3.2.1. Asociacijos nariais gali būti fiziniai ir / ar juridiniai asmenys priimti į Asociaciją šių įstatų nustatyta tvarka, pritariantys Asociacijos tikslams, pripažįstantys šiuos įstatus, dalyvaujantys Asociacijos veikloje ir mokantys nario mokesčius.

3.2.2. Garbės nariais gali būti fiziniai ir / ar juridiniai asmenys, nesiekiantys pelno ir nevykdantys ūkinės veiklos, bei mokymo įstaigų padaliniai, susiję su laivų remonto ir statybos verslu. Garbės nario statusas, suteiktas ne Asociacijos tikrajam nariui, nesuteikia tikrojo nario teisių. Garbės nariai gali būti kviečiami į Asociacijos visuotinius narių susirinkimus su patariamojo balso teise, tačiau jie neturi balsavimo teisės, nemoka nario mokesčių.

3.3. Asociacijos narių teisės:

3.3.1. rinkti ir būti renkamais į Asociacijos organus;

3.3.2. dalyvauti ir balsuoti Asociacijos visuotiniuose narių susirinkimuose;

3.2.3. dalyvauti Asociacijos veikloje;

3.3.4. naudotis Asociacijos teikiamomis paslaugomis;

3.3.5. susipažinti su Asociacijos dokumentais ir gauti visą Asociacijos turimą informaciją apie jos veiklą;

3.3.6. bet kada išstoti iš Asociacijos, apie tai raštu informuojant Asociacijos tarybą. Tokiu atveju stojamieji nario įnašai ir nario mokesčiai ar kitaip Asociacijai nuosavybėn perduotos lėšos ir turtas negrąžinami;

3.3.7. gauti informaciją apie Asociacijos veiklą;

3.3.8. dalyvauti ruošiant ir vykdant Asociacijos programas, projektus ir renginius;

3.3.9. atstovauti Asociacijai visose įmonėse, įstaigose ir organizacijose, valstybinės valdžios, valdymo ir vietos savivaldos institucijose, visose teismo įstaigose, gavus Asociacijos prezidento ar Asociacijos tarybos įgaliojimus;

3.3.10. apskųsti teismui Asociacijos visuotinio narių susirinkimo ir Asociacijos valdymo organų priimtus sprendimus;

3.3.11. susipažinti su Asociacijos narių sąrašu;

3.3.12. kitas teisės aktuose nustatytas teises.

3.4. Asociacijos narių pareigos:

3.4.1. laikytis Asociacijos įstatų ir kitų teisės aktų;

3.4.2. aktyviai dalyvauti Asociacijos veikloje;

3.4.3. mokėti stojamąjį, einamuosius ir kitus mokesčius šių įstatų ir Asociacijos visuotiniame narių susirinkime nustatyta tvarka;

3.4.4. dalyvauti Asociacijos visuotiniuose narių susirinkimuose;

3.4.5. vykdyti Asociacijos visuotinių narių susirinkimų ir valdymo organų nutarimus;

3.4.6. saugoti Asociacijos ir jos narių komercines-ūkines paslaptis bei konfidencialią informaciją.

4. ASOCIACIJOS TURTAS IR PAJAMŲ ŠALTINIAI. NARIO MOKESČIO MOKĖJIMO TVARKA

4.1. Asociacijos turtas susideda iš nuosavo ir skolinto kapitalo.

4.2. Asociacijai nuosavybės teise gali priklausyti kilnojamasis ir nekilnojamasis turtas, bei kitas šiuose įstatuose numatytai veiklai vykdyti reikalingas turtas, kuris gali būti įsigytas iš 4.3 punkte nustatytų pajamų šaltinių lėšų.

4.3. Asociacijos pajamų šaltiniai:

4.3.1. narių stojamieji įnašai, narių mokesčiai ir tiksliniai įnašai;

4.3.2. valstybės ir savivaldybių tikslinės paskirties lėšos;

4.3.3 fizinių ir juridinių asmenų neatlygintinai perduotos lėšos ir turtas;

4.3.4. palikimai, pagal testamentą tenkantys Asociacijai;

4.3.5. Asociacijos įsteigtų juridinių asmenų pelnas;

4.3.6. kredito įstaigų palūkanos, mokamos už jose esančias lėšas;

4.3.7. lėšos, gautos vykdant ūkinę komercinę veikla, nurodytą įstatų 2.2. punkte.

4.4. Asociacijos narių stojamasis, nario ir kiti mokesčiai bei jų mokėjimo tvarka nustatoma Asociacijos visuotinio narių susirinkimo sprendimu, priimtu balsų dauguma.

4.5. Jeigu Asociacijos narys per 6 mėnesius nuo Asociacijos visuotinio narių susirinkimo nustatyto termino nesumoka nustatyto mokesčio, jo veikla suspenduojama iki įsiskolinimo likvidavimo. Jeigu per sekančius 6 mėnesius įsiskolinimas nesumokamas, Asociacijos taryba turi teisę tokį narį pašalinti iš Asociacijos.

5. NARIŲ PRIĖMIMO, JŲ IŠSTOJIMO IR PAŠALINIMO IŠ ASOCIACIJOS TVARKA BEI SĄLYGOS

5.1. Naujus narius į Asociaciją priima Asociacijos taryba pagal pateiktą raštišką prašymą. Asociacijos taryba gali paprašyti juridinio asmens pateikti jo steigiamuosius ir kitus dokumentus ar duomenis. Apie Asociacijos tarybos sprendimą kandidatas informuojamas raštu. Asociacijos nariu tampama Asociacijos tarybai priėmus sprendimą dėl naujo nario priėmimo ir sumokėjus stojamąjį bei pirmąjį Asociacijos nario mokestį.

5.2. Asociacijos nariai turi teisę išstoti iš Asociacijos raštu pateikę prašymą Asociacijos tarybai.

5.3. Asociacijos tarybos sprendimu nario veikla Asociacijos taryboje arba Asociacijoje gali būti suspenduota, o narys pašalintas, jeigu narys:

5.3.1. nevykdo šiuose įstatuose nustatytų pareigų;

5.3.2. sąmoningai kliudo Asociacijai siekti užsibrėžtų tikslų;

5.3.3. viršija savo įgaliojimus;

5.3.4. sistemingai (du ir daugiau kartų) nemoka nario mokesčio;

5.3.5. pažeidžia LR teisės aktus ir dėl to yra daroma žala Asociacijos prestižui.

5.4. Sprendimą dėl Asociacijos nario pašalinimo  priima Asociacijos taryba.

5.5. Savanoriškai nutraukę savo veiklą Asociacijoje nariai, privalo padengti nario mokesčio įsiskolinimą (jeigu toks yra) iki pareiškimo apie išstojimą pateikimo Asociacijos tarybai datos.

5.6. Pašalinti arba savanoriškai nutraukę veiklą Asociacijos nariai, neturi teisės pretenduoti į Asociacijos turtą, pačių Asociacijos narių sumokėtus stojamuosius, einamuosius nario mokesčius ir kitus įnašus.

6. ASOCIACIJOS VALDYMAS

6.1. Asociacija įgyja civilinės teises, prisiima civilines pareigas ir jas įgyvendina per savo valdymo organus.

6.2. Asociacijos organai:

6.2.1. Asociacijos visuotinis narių susirinkimas (toliau – Visuotinis susirinkimas);

6.2.2. kolegialus valdymo organas – Asociacijos taryba (toliau – Taryba);

6.2.3. vienasmenis valdymo organas – Asociacijos prezidentas (toliau – Prezidentas).

 1. ASOCIACIJOS VISUOTINIS NARIŲ SUSIRINKIMAS

7.1. Visuotinio susirinkimo kompetencija:

7.3.1. priima ir keičia Asociacijos įstatus;

7.3.2. renka Tarybos narius ir auditorių;

7.3.3.renka Prezidentą ir išrinktam Prezidentui pasiūlius – du viceprezidentus (viceprezidentai renkami tik iš Tarybos narių);

7.3.4. priima sprendimą dėl Asociacijos buveinės keitimo;

7.3.5. atšaukia Prezidentą, viceprezidentus, Tarybos narius ir auditorių;

7.3.6. nustato Tarybos narių ir auditoriaus darbo apmokėjimo tvarką;

7.3.7. tvirtina Asociacijos metinių finansinių ataskaitų rinkinį arba metinę ataskaitą, bei veiklos ataskaitą;

7.3.8. nustato Asociacijos narių stojamųjų įnašų, mokesčių ir tikslinių įnašų dydį bei mokėjimo tvarką;

7.3.9. priima sprendimus likviduoti, reorganizuoti ir pertvarkyti Asociaciją;

7.3.10. priima sprendimus dėl kitų juridinių asmenų steigimo ar tapimo kitų juridinių asmenų dalyviu;

7.3.11. priima sprendimus dėl filialų ir atstovybių steigimo bei jų veiklos nutraukimo; tvirtina Asociacijos filialų ir atstovybių įstatus;

7.3.12. tvirtina įgytų nepiniginių (turtinių) įnašų įvertinimus;

7.3.13. tvirtina Tarybos darbo reglamentą;

7.3.14. sprendžia Tarybai pavestus Asociacijos veiklos klausimus, jeigu ji to prašo.

7.2. Visuotinius susirinkimus organizuoja Taryba. Susirinkimas yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip pusė Asociacijos narių. Sprendimai priimami paprasta balsų dauguma, išskyrus 7.3.1, 7.3.9 ir 7.3.11. punktų klausimais, kuriems priimti reikia ne mažiau kaip 2/3 dalyvaujančių susirinkime narių balsų. Apie šaukiamą Visuotinį susirinkimą pranešama ne vėliau kaip prieš 20 dienų iki susirinkimo dienos. Jeigu šaukiamas pakartotinis susirinkimas, Asociacijos nariai turi būti informuoti ne vėliau kaip prieš 10 dienų iki jo. Visuotinis susirinkimas gali būti šaukiamas, nesilaikant šių terminų, jeigu visi nariai, turintys balsavimo teisę, su tuo sutinka. Pranešimuose nurodoma:

 • Asociacijos pavadinimas ir buveinės adresas;
 • Susirinkimo data ir vieta;
 • Susirinkimo darbotvarkės projektas.

Ne vėliau, kaip prieš 7 dienas iki susirinkimo pradžios Asociacijos nariams turi būti sudaryta galimybė susipažinti su dokumentais, susijusiais su Visuotinio susirinkimo darbotvarke.

7.3. Eilinį Visuotinį susirinkimą Taryba privalo sušaukti kasmet ne vėliau kaip antrą ketvirtį po finansinių metų pabaigos.

7.4. Neeilinis Visuotinis susirinkimas turi būti sušauktas, jeigu:

7.4.1. Asociaciją numatoma reorganizuoti;

7.4.2. Asociacija skelbiama ar skelbiasi nesugebanti įvykdyti finansinių įsipareigojimų;

7.4.3. to reikalauja ne mažiau kaip 1/5 Asociacijos narių. Visuotinio susirinkimo sušaukimo iniciatoriai Tarybai pateikia paraišką, kurioje nurodomos susirinkimo sušaukimo priežastys ir tikslai, darbotvarkės projektas, pasiūlymai dėl susirinkimo datos ir vietos. Jeigu Taryba nesutaria su Visuotinio susirinkimo iniciatoriais išspręsti darbotvarkės klausimų kitais būdais, ji privalo per 10 dienų nuo paraiškos pateikimo paskelbti apie Visuotinio susirinkimo sušaukimą.

7.5. Galutinę Visuotinio susirinkimo dienotvarkę parengia susirinkimo organizatoriai ir pateikia Asociacijos nariams ne vėliau kaip prieš 10 dienų iki susirinkimo.

7.6. Visuotiniai susirinkimai turi būti protokoluojami.

 1. ASOCIACIJOS TARYBA

8.1. Tarybą sudaro aštuoni nariai. Tarybos nariai keturių metų laikotarpiui renkami Visuotiniame susirinkime. Tarybai vadovauja Prezidentas, kuris kartu yra ir Tarybos pirmininkas, o jam nesant – viceprezidentai (vienas iš jų), kuriuos iš Tarybos narių keturių metų laikotarpiui renka Visuotinis susirinkimas. Taryba savo veiklą pradeda pasibaigus ją išrinkusiam Visuotiniam susirinkimui. Visuotinis susirinkimas gali atšaukti visą Tarybą ar pavienius jos narius. Atlyginimai Tarybos nariams mokami tik tuo atveju, jeigu su jais sudarytos darbo sutartys. Tarybos nariais gali būti fiziniai asmenys – Asociacijos nariai ir Asociacijos narių – juridinių asmenų pasiūlyti fiziniai asmenys.

8.2. Tarybos funkcijos:

8.2.1. vykdo Visuotinio susirinkimo nutarimus ir pavedimus;

8.2.2. priima naujus Asociacijos narius;

8.2.3. Prezidento teikimu skiria ir atleidžia administracijos vadovą – direktorių, nustato jo pareiginius atlyginimus bei sudaro su juo darbo sutartį;

8.2.4. administracijos vadovo prašymu sprendžia klausimą dėl Asociacijoje dirbančio Tarybos nario darbo sutarties nutraukimo;

8.2.5. analizuoja bei koordinuoja administracijos veiklą, finansinių išteklių naudojimą, darbo apmokėjimą, amortizacinių atskaitymų teisingumą, finansinės būklės perspektyvą;

8.2.6. tikrina buhalterinę-finansinę apskaitą, Asociacijos dokumentus;

8.2.7. pateikia Visuotiniam susirinkimui pasiūlymus ir atsiliepimus apie Asociacijos metinių finansinių ataskaitų rinkinį arba metinę ataskaitą ir administracijos ataskaitas;

8.2.8. sprendžia Asociacijos narių susirinkimuose pateiktus klausimus;

8.2.9. nustato mokėjimų dydžius vienkartinėms programoms ir projektams vykdyti ir jų mokėjimo tvarką;

8.2.10. nustato auditoriaus apmokėjimo dydį bei tvarką ir darbo reglamentą;

8.2.11. priima nutarimus dėl dirbančių visuomeniniais pagrindais arba už atskirą atlyginimą specialistų grupių sudarymą specifinių klausimų sprendimui;

8.2.12. priima sprendimus, susijusius su strateginėmis Asociacijos nuostatomis ir tikslais;

8.2.13. tikslina Asociacijos veiklos programą, sąmatą ir biudžetą;

8.2.14. priima sprendimus dėl Asociacijos nario veiklos Taryboje arba Asociacijoje suspendavimo;

8.2.15. teikia siūlymą Visuotiniam susirinkimui nušalinti nuo pareigų Prezidentą, viceprezidentus ir kitus Tarybos narius, auditorių, jeigu jie pažeidžia Asociacijos įstatus arba LR įstatymus;

8.2.16. pašalina narį iš Asociacijos, jeigu jis pažeidžia šiuos įstatus arba LR teisės aktus;

8.2.17. sprendžia Asociacijai priklausančių filialų, atstovybių ir kitų juridinių asmenų steigimo metu iškilusius klausimus.

8.3. Tarybos posėdžiai turi būti rengiami ne rečiau kaip kartą per ketvirtį. Eilinius Tarybos posėdžius pagal grafiką šaukia Tarybos pirmininkas, o kai jo nėra, jo pavaduotojas. Neeiliniai Tarybos posėdžiai šaukiami, jei to reikalauja nors vienas Tarybos narys.

8.4. Tarybos nariai sprendimus gali priimti, kai Tarybos posėdžiuose dalyvauja daugiau, kaip pusė Tarybos narių paprasta balsų dauguma. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemia Tarybos pirmininko balsas.

8.5. Tarybos posėdžiai turi būti protokoluojami.

 1. ASOCIACIJOS PREZIDENTAS

9.1. Prezidentas yra vienasmenis Asociacijos valdymo organas, kurį keturių metų laikotarpiui renka Visuotinis narių susirinkimas. Prezidentas gali turėti pavaduotojus – viceprezidentus, kurie Visuotinio susirinkimo renkami keturių metų laikotarpiui.

9.2. Prezidento funkcijos:

9.2.1. organizuoja Asociacijos ir Tarybos veiklą;

9.2.2. vienasmeniškai atstovauja Asociacijai santykiuose su trečiaisiais asmenimis, vienvaldiškai sudaro sandorius Asociacijos vardu;

9.2.3. atstovauja Asociaciją teisme ir be jokių papildomų įgaliojimų atstovauja Asociaciją visais su ja susijusiais klausimais;

9.2.4. pirmininkauja Asociacijos Tarybos posėdžiams;

9.2.5. sudaro darbo sutartis su Asociacijos administracijos vadovu – direktoriumi, Asociacijos įsteigtų filialų, atstovybių ir kitų juridinių asmenų vadovais.

9.3. Prezidentui atsistatydinus arba jam negalint vykdyti jam pavestų funkcijų, Prezidento įgaliojimai, iki bus sušauktas Visuotinis susirinkimas, pavedami Tarybos laikinai išrinktam Prezidentui.

10. ASOCIACIJOS ADMINISTRACIJA

10.1. Asociacija turi administraciją, kuri vadovaujantis LR įstatymais, šiais įstatais ir Visuotinio susirinkimų bei Tarybos nutarimais, tvarko Asociacijos reikalus. Administracijai vadovauja Tarybos paskirtas samdomas administracijos vadovas – direktorius. Jei direktorius nesamdomas, Asociacijos administracijai visuomeniniais pagrindais vadovauja Prezidentas.

10.2. Direktorių skiria ir atleidžia Taryba. Darbo sutartį su juo Asociacijos vardu pasirašo Prezidentas. Su kitais Asociacijos darbuotojais darbo sutartis sudaro ir nutraukia direktorius. Kai direktorius nesamdomas, su Asociacijos darbuotojais darbo sutartis sudaro ir nutraukia Prezidentas.

10.3. Vadovaujantis LR įstatymais, šiais įstatais, Visuotinių susirinkimų ir Tarybos nutarimais, direktorius gali:

10.3.1. savarankiškai spręsti Asociacijos veiklos ir jos finansinius klausimus Tarybos nustatytose ribose;

10.3.2. pateikti nutarimų projektus svarstyti Tarybai ir Visuotiniam susirinkimui;

10.3.3. kuruoti Tarybos nutarimu sudarytų specialistų darbo grupių veiklą,

10.3.4. atstovauti Asociacijai teisme, arbitraže bei kitose institucijose;

10.3.5. priimti į darbą, apmokėti už jį ir atleisti iš jo darbuotojus pagal Visuotinio susirinkimo nustatytą etatų sąrašą;

10.3.6. atidaryti, tvarkyti ir uždaryti sąskaitas bankų ir kitose kredito įstaigose;

10.3.7. be atskiro raštiško įgaliojimus patvirtinančio dokumento veikti Asociacijos vardu ir įgalioti vykdyti jos kompetencijai priskirtas funkcijas bet kurį asmenį.

10.4. Direktorius:

10.4.1. yra atsakingas už metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir veiklos ataskaitos parengimą ir pateikimą kartu su auditoriaus išvada (tais atvejais, kai finansinių ataskaitų auditas atliktas) arba metinės ataskaitos parengimą ir pateikimą Juridinių asmenų registro tvarkytojui ir Visuotiniam susirinkimui, bei už pasiūlymų dėl Asociacijos programų sąmatų ir veiklos sąnaudų biudžeto pateikimą Visuotiniam susirinkimui;

10.4.2. yra atsakingas už buhalterinės apskaitos organizavimą pagal LR buhalterinės apskaitos įstatymą;

10.4.3. yra atsakingas už duomenų, nurodytų Civilinio kodekso 2.66 straipsnyje, pateikimą Juridinių asmenų registrui;

10.4.4. yra atsakingas už metinių finansinių ataskaitų rinkinio, veiklos ataskaitos ir auditoriaus išvados (tais atvejais, kai finansinių ataskaitų auditas atliktas) arba metinės ataskaitos paskelbimą asociacijos interneto svetainėje, jeigu asociacija ją turi;

10.4.5. yra atsakingas už sąlygų tretiesiems asmenims susipažinti su metinių finansinių ataskaitų rinkiniu, veiklos ataskaita ir auditoriaus išvada (tais atvejais, kai finansinių ataskaitų auditas atliktas) arba metine ataskaita asociacijos buveinėje sudarymą;

10.4.6. yra atsakingas už viešos informacijos paskelbimą ir savanoriškos veiklos LR savanoriškos veiklos įstatymo nustatyta tvarka organizavimą.

10.4.7. yra atsakingas už tinkamą asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų įgyvendinimą.

10.4.8. atlieka kitas funkcijas, jam pavestas teisės aktais, šiais įstatais ir/ar Asociacijos organų sprendimu.

 1. ASOCIACIJOS ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA

11.1. Asociacijos įstatai priimami ir keičiami Visuotinio susirinkimo 2/3 dalyvaujančių narių balsų dauguma priimtu sprendimu.

11.2. Pakeistus įstatus pasirašo Prezidentas.

11.3. Asociacijos įstatai ar įstatų pakeitimai registruojami LR įstatymų bei kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

12. DOKUMENTŲ IR KITOS INFORMACIJOS APIE ASOCIACIJOS VEIKLĄ PATEIKIMO ASOCIACIJOS NARIAMS TVARKA

12.1. Asociacijos praėjusių finansinių metų finansinių ataskaitų rinkinys arba metinė ataskaita pateikiama Visuotiniame susirinkime, kurį ne vėliau kaip antrą ketvirtį po finansinių metų pabaigos šaukia Taryba.

12.2. Asociacijos praėjusių finansinių metų finansinių ataskaitų rinkinys arba metinė ataskaita saugoma Asociacijos buveinėje ir su ja turi teisę susipažinti kiekvienas Asociacijos narys bei garbės narys. Tarybos sprendimu gali būti numatyti atvejai, kada leidžiama daryti minėtos ataskaitos kopijas ir jas teikti pageidaujantiems gauti informaciją apie Asociacijos veiklą asmenims.

12.3. Visuotinio susirinkimo sprendimai ir kiti pranešimai, su kuriais reikia supažindinti Asociacijos narius arba kitus asmenis, raštu išsiunčiami ne vėliau, kaip per 15 dienų nuo sprendimo priėmimo. Už savalaikį sprendimų, pranešimų išsiuntimą atsako Direktorius, o Asociacijos likvidavimo atveju – likvidatorius. Visi sprendimai ir pranešimai siunčiami registruotu laišku, el. paštu ar įteikiami asmeniškai jiems pasirašant.

12.4. Apie Asociacijos likvidavimą registruotu laišku ar asmeniškai pasirašytinai informuojamas kiekvienas Asociacijos narys ir kreditorius.

12.5. Asociacijos nariui pageidaujant susipažinti su Asociacijos dokumentais ir gauti visą Asociacijos turimą informaciją apie jos veiklą, kuri neatspindi Asociacijos veiklos atskaitoje ir nebuvo pateikta nariams, jis kreipiasi į administracijos vadovą – direktorių,  kuris pateikia nariui pageidaujamus dokumentus ar informaciją.

13. FILIALŲ IR ATSTOVYBIŲ STEIGIMO BEI JŲ VEIKLOS NUTRAUKIMO TVARKA

13.1. Asociacija turi teisę steigti filialus ir atstovybes. Asociacija atsako už filialo ar atstovybės prievoles visu savo turtu. Filialai ir atstovybės steigiami ir likviduojami Visuotinio susirinkimo nutarimu, priimtu 2/3 balsų dauguma.

13.2. Filialų ir atstovybių įstatus tvirtina Visuotinis susirinkimas.

14. ASOCIACIJOS REVIZORIUS (AUDITORIUS)

14.1. Asociacijos finansiniams metams pasibaigus, iki Visuotinio susirinkimo, privalo būti patikrinta buhalterinė apskaita ir finansinė atskaitomybė. Ją tikrina auditorius. Auditoriumi gali būti veiksnus fizinis asmuo, turintis kvalifikacijos atestatą, arba įmonė, teikianti buhalterinės apskaitos ar audito paslaugas. Auditorių renka Visuotinis susirinkimas. Auditoriumi negali būti renkamas Asociacijos darbuotojas.

14.2. Auditorius dirba vadovaudamasis darbo reglamentu, kurį tvirtina Taryba.

14.3. Auditorius privalo:

14.3.1. tikrinti Asociacijos metinę finansinę atskaitomybę ir kitus buhalterinės- finansinės veiklos dokumentus;

14.3.2. atlikti bet kokius Asociacijos patikrinimus Visuotinio susirinkimo pavedimu;

14.3.3. artimiausiame Visuotiniame susirinkime pranešti apie visus patikrinimų metu nustatytus pažeidimus.

14.4. Asociacijos administracija privalo pateikti Auditoriui jo reikalaujamus buhalterinius finansinius dokumentus.

14.5. Auditorius privalo saugoti Asociacijos paslaptis, kurias sužino, tikrindamas Asociacijos veiklą.

14.6. Auditorius įstatymo nustatyta tvarka atsako už nepatenkinamą Asociacijos veiklos kontrolę ir veiklos trūkumų slėpimą.

15. ASOCIACIJOS LĖŠŲ IR PAJAMŲ PANAUDOJIMO TVARKA

15.1. Asociacijos turtas ir lėšos turi būti naudojami jos įstatuose numatytiems tikslams pasiekti ir uždaviniams įgyvendinti ir jokia forma negali būti skirstomi Asociacijos nariams.

15.2. Asociacija pinigus, gautus kaip paramą, taip pat kitus negrąžintinai gautus pinigus ir kitą turtą naudoja juos davusio asmens nurodytiems tikslams, jeigu asmuo tokius tikslus nurodė. Asociacija šiuos gautus pinigus privalo laikyti atskiroje sąskaitoje, taip pat sudaryti išlaidų sąmatą, jei tai numatyta teisės aktuose arba pinigus davęs asmuo to reikalauja. Asociacija negali priimti pinigų ar kito turto, jei duodantis asmuo nurodo juos naudoti kitiems, negu Asociacijos įstatuose yra nustatyta, tikslams.

16. ASOCIACIJOS PRANEŠIMŲ IR SKELBIMŲ PASKELBIMO TVARKA

16.1. Pranešimai apie Visuotinį susirinkimą skelbiami šių įstatų nustatyta tvarka.

16.2. Visuotinių susirinkimų ir Tarybos nutarimai ir kiti pranešimai, su kuriais reikia supažindinti, pateikiami šių įstatų nustatyta tvarka.

16.3. Kai Asociacijos skelbimai turi būti paskelbti viešai, jie skelbiami VĮ Registrų centro leidžiamas elektroninis leidinys „Juridinių asmenų vieši pranešimai”.

 1. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

17.1. Klausimai neaptarti šiuose įstatuose bei ginčai tarp Asociacijos narių, tarp Asociacijos ir kitų fizinių ar juridinių asmenų sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Šie įstatai priimti ir patvirtinti Lietuvos laivų statytojų ir remontininkų asociacijos narių visuotiniame susirinkime 2019 m. balandžio 24 d. Protokolas Nr. 18.

Asociacijos visuotinio narių
susirinkimo įgaliotas asmuo
Prezidentas Arnoldas Šileika